Regulamin

I. DEFINICJEUżyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Pościelandia-net Maciej Soszyński;
4. Sklep internetowy - Pościelandia-net Maciej Soszyński serwis internetowy dostępny pod www.poscielandia.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pościelandia-net Maciej Soszyński z siedzibą w 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 269, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8212366448 i REGON 363627321, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Właściciel sklepu internetowego www.poscielandia.com.pl - jest Pościelandia-net Maciej Soszyński, ul. Starowiejska 269, 08-110 Siedlce, NIP 8212366448, REGON 363627321;
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, oznaczające bezpośrednio zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty.

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.poscielandia.com.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.poscielandia.com.pl, prowadzony jest przez Pościelandia-net Maciej Soszyński ul. Starowiejska 269, 08-110 Siedlce, NIP 8212366448, REGON 363627321.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji 8.1 lub wyższej z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;
b. Mozilla Firefox, Chrome lub Opera z aktualnymi wtyczkami Flash / Java;
c. minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli;
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pościelandia-net Maciej Soszyński, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.poscielandia.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Pościelandia-net Maciej Soszyński zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

2.10. Firma Pościelandia-net Maciej Soszyński może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane pozyskiwane są od klientów.

2.11. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa - kupna sprzedaży.

2.12. Firma Pościelandia-net Maciej Soszyński - jest administratorem danych osobowych. Kontakt: Maciej Soszyński, e-mail: sklep@poscielandianet.pl.

2.13. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, ponieważ firma może stosować politykę rabatową i przygotować specjalne oferty dla stałych klientów.

2.14. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2.15. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.16. Firma Pościelandia-net Maciej Soszyński zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Pościelandia-net Maciej Soszyński, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pościelandia-net Maciej Soszyński za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pościelandia-net Maciej Soszyński.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Pościelandia-net Maciej Soszyński.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
d) nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie internetowym.

IV. PROCEDURY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.poscielandia.com.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i wysyłane e-mailem z adresu sklep@poscielandianet.pl.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Pościelandia-net Maciej Soszyński, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania automatycznie wygenerowanej przez system wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia".
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10. Anulowanie złożonego i opłaconego Zamówienia przez Klienta jest możliwe tylko przed wysyłką towaru do klienta. W tym celu należy skontaktować się e-mailowo: sklep@poscielandianet.pl.
4.11. Zamówienia złożone i nieopłacone przez Klienta są automatycznie usuwane z systemu sklepu www.poscielandia.com.pl po 14 dniach od wpłynięcia Zamówienia.
4.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Pościelandia-net Maciej Soszyński skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

V. DOSTAWA5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy dostępne są na stronie: http://www.poscielandia.com.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Pościelandia-net Maciej Soszyński (przedpłata). Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (pobranie).
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.poscielandia.com.pl.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewając pieniądze bezpośrednio na konto: Pościelandia-net Maciej Soszyński, numer 24 1240 2685 1111 0010 6664 3644
b. płatność przelewem on-line,
c. za pobraniem uiszczając zapłatę za towar u kuriera,
d. gotówką przy odbiorze osobistym w magazynie głównym na ul Starowiejskiej 269, 08-110 Siedlce, w godz. 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
7.3. Sprzedający bez zwłoki przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podany przez konsumenta adres e-mail.
7.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
-dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).
7.5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze.
7.7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wliczając w to koszty wysłania rzeczy.
7.8. Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu. Dodatkowo zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony tak, aby oryginalne opakowanie nie zostało naruszone. Opakowanie prosimy zapakować w papier lub folię.
7.9. Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu.
7.10. Adres do zwrotu:
Pościelandia-net Maciej Soszyński
Starowiejska 269
08-110 Siedlce

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW8.1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
8.2. Pościelandia-net Maciej Soszyński odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
8.3. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany zakupionego towaru na inny, pełnowartościowy. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych Sprzedający zobowiązuje się do zwrócenia kosztów transakcji lub zaoferuje inny produkt dostępny w sklepie internetowym.
8.4. Żądania reklamacyjne złożone w sklepie Pościelandia-net Maciej Soszyński zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
8.5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ9.1. Pościelandia-net Maciej Soszyński podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pościelandia-net Maciej Soszyński o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Pościelandia-net Maciej Soszyński, ul.Starowiejska 269, 08-110 Siedlce, mailowo pod adres sklep@poscielandianet.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Pościelandia-net Maciej Soszyński, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pościelandia-net Maciej Soszyński z siedzibą w 08-110 Siedlce ul. Starowiejska 269, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8212366448 i REGON 363627321, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel